หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกบินทร์
ศูนย์รวมจิตใจของชาวกบินทร์
การศึกษาในตำบลกบินทร์
มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย
เทศบาลตำบลกบินทร์
www.kabin.go.th
1
2
3
4
5
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กบินทร์ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบรี ค่ะ
 
 
นายรังสรรค์ บุตรเนียร
นายกเทศมนตรีตำบลกบินทร์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลกบินทร์
 
เทศบาลตำบลกบินทร์ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
บริการประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
นายภานุวัฒน์ สร้อยโท
ปลัดเทศบาลตำบลกบินทร์
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
อวยพรปีใหม่ จาก นายกเทศมนตรี [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 5) [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 102 
กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2562 [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 96 
แบบสอบถามความคิดเห็น การบริการที่ท่านได้รับ [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 112 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 83 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3 ) [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 99 
การประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลิอกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกบินทร์ [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 90 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีที่ [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 106 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) [ 1 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 70 
เรื่องใช้แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลกบินทร์ [ 1 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 96 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลกรณีที่ม [ 21 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 122 
ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 93 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 99 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 104 
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ในการรับบริการเทศบาลตำบลกบินทร์ [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 74 
   
 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
     
 
 
การชำระภาษี
 
การจัดการ
องค์ความรู้ KM
 
แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร 037-452581
 
 
     
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 15/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ (ตักหน้า-ขุดหลัง) JCB [ 21 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 71 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธี [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) กสว. มท 0820.2/ว83 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
รายงานความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว88 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กสธ. มท 0819.2/ว77  [ 18 ม.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
 
ปจ 0017.2/ว 3665  เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 3637  เรื่อง การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 3636  เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี [ แนบ1 ]  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 3613  เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ แนบ1 ]  [ 11 พ.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 3466 เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 30 ต.ค. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 3034  เรื่อง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน  [ 25 ก.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.3/10999  เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายวรพจน์ แววสิงห์งาม) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 23 ก.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.3/10998  เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี [ แนบ1 ]  [ 23 ก.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 2960  เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 ก.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 2957  เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 21 กันยาน 2563  [ 21 ก.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.3/ว 2873  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 ลว. 15 กันยาน 2563 [ แนบ1 ]  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.3/ว 2871, ว 2872  เรื่อง ขอความร่วมมือในการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 [ แนบ1 ]  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 2579 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว. 19 สิงหาคม 2563  [ 19 ส.ค. 2563 ]  
 2565 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 19 สิงหาคม 2563  [ 19 ส.ค. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 2548 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ลว. 18 สิงหาคม 2563  [ 18 ส.ค. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 2471 เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 10 สิงหาคม 2563 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ] [ แนบ6 ] [ แนบ7 ]  [ 10 ส.ค. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 2460 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue ลว. 10 สิงหาคม 2563 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 10 ส.ค. 2563 ]  
ปจ 0017.3/ว 2448 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 7 สิงหาคม 2563 [ แนบ1 ]  [ 7 ส.ค. 2563 ]  
ปจ 0017.3/ว 2423 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ลว. 5 สิงหาคม 2563 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 2342 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว. 29 กรกฎาคม 2563 [ แนบ1 ]  [ 29 ก.ค. 2563 ]  
 
ทต.กบินทร์ ประชุมแก้ไขระเบียบกองทุนสวัสดิการนักกีฬา [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.บางแตน [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บางแตน กองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือประชาชน [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.โคกมะกอก ค่าจ้างเหมาโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางแขยง - ดงไชมัน [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.โคกมะกอก ค่าจ้างเหมาโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.กบินทร์ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
ทต.บ้านสร้าง หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.บางแตน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.บางแตน 📜การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.บางแตน คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 24/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมสูงสุด เพิ่มเติม [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.กบินทร์ นายภานุวัฒน์ สร้อยโท ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ตรวจสถานประกอบการและให้คำ [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ทต.กบินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำ [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ทต.กบินทร์ ชุดรักษา​ความสะอาด​ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ​ COVID-19​ [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.บางแตน คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 4200/2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ทต.บ้านสร้าง ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษ [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
 


ทต.โคกปีบ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]ทต.โคกปีบ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]ทต.โคกปีบ จ้างทำป้ายไวนิล (งดใช้อาคารอเนกประสงค์ฯ และสนามกีฬาเทศบาลตำบลโคกปีบ โดยวิธีเฉพาะ [ 5 ม.ค. 2564 ]ทต.โคกปีบ ซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๓๑๑๑ ปราจีนบุรี [ 4 ม.ค. 2564 ]ทต.โคกปีบ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ทต.โคกมะกอก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 24,987 บาท โดยวิธีเฉ [ 28 ธ.ค. 2563 ]ทต.โคกมะกอก ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 32 รายการ เป็นเงิน 11,258 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ทต.โคกมะกอก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 ธ.ค. 2563 ]ทต.โคกมะกอก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 34,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 28 ธ.ค. 2563 ]ทต.โคกปีบ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๔๒๒ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเ [ 25 ธ.ค. 2563 ]ทต.โคกปีบ จ้างจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกปีบ ประจำไตรมา [ 25 ธ.ค. 2563 ]ทต.โคกมะกอก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,400 บาท โดย [ 24 ธ.ค. 2563 ]อบต.บางแตน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ [ 22 ธ.ค. 2563 ]ทต.โคกมะกอก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 35,077 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ทต.โคกปีบ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อเป็นพาหนะเดินทางไปทัศนศึกษา โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภ [ 17 ธ.ค. 2563 ]ทต.โคกมะกอก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ เป็นเงิน 23,246 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ทต.โคกมะกอก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 21,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]ทต.โคกมะกอก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน [ 15 ธ.ค. 2563 ]ทต.โคกมะกอก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน [ 15 ธ.ค. 2563 ]ทต.โคกมะกอก ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,000 [ 15 ธ.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด้อม) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 25 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนว 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 81-0789 (กู้ภัย 6 ) รหัสพัสดุ 004 40 00 [ 5 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]จ้างจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกบินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 260 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจา [ 22 ต.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 65 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 ต.ค. 2563 ]

 
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ธ.ค. 2563)    อ่าน 39  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

วัดท่าพาณิชย์
 
 
     
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
 
ประมวลผล
การสำรวจ
 
     
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 037-452581
เทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
โทรศัพท์ : 037-452581 โทรสาร : 037-452581  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลกบินทร์  
จำนวนผู้เข้าชม 493,074 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
เทศบาลตำบลกบินทร์