หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกบินทร์
www.kabin.go.th
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กบินทร์ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบรี ค่ะ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - ติดต่อเทศบาลตำบลกบินทร์
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    - พระราชบัญญติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ไฟล์แนบ
    - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ไฟล์แนบ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน(ถึงฉบับที่ 3) ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.2563 ไฟล์แนบ
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    - กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ไฟล์แนบ
    - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 ไฟล์แนบ
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดําเนินคดี พ.ศ.2561 ไฟล์แนบ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ไฟล์แนบ
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - กิจกรรมเทศบาล
    - Facebook สำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565 ไฟล์แนบ
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 ไฟล์แนบ
 
  (1)     2      3      4   
 
 
การชำระภาษี
 
สายตรงปลัด
โทร 037-452581
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
บริการประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.กบินทร์
“เทศบาลกบินทร์เมืองน่าอยู่
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต”
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 037-452581
เทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
โทรศัพท์ : 037-452581 โทรสาร : 037-452581  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลกบินทร์  
จำนวนผู้เข้าชม 3,046,367 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10