ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 79 )
71.17%
การคมนาคม ( 1 )
0.90%
ระบบสาธารณูปโภค ( 1 )
0.90%
การให้บริการด้าน Internet ( 1 )
0.90%
การส่งเสริมอาชีพ ( 29 )
26.13%